نویسنده = ������������ �������� ������ ������
بررسی تاثیرات قطر ریشه و دفعات تیغ‌زنی بر میزان شیره‌دهی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

رضا امید بیگی؛ محمد رضا پیر مرادی