نویسنده = �������������� ��������
مطالعه بافت‌شناسی ساختار بیضه و چرخه تولیدمثل جنس نر سس ماهی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

سهیل ایگدری؛ باقر مجازی امیری؛ علیرضا میرواقفی


بررسی ساختار جمعیتی ماهی سوف (Sander lucioperca) در آب‌های ایرانی دریای خزر و تالاب انزلی با استفاده از سیستم Truss

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387

آرش اکبرزاده؛ محمود کرمی؛ شعبانعلی نظامی؛ سهیل ایگدری؛ مجید بختیاری؛ حسین خارا