نویسنده = ������������������ ������
بررسی اثر تنش خشکی و آبیاری مجدد در مراحل اولیه رویشی گراس های دایمی فصل سرد پس از استقرار

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

علی گزانجیان؛ نیر اعظم خوش خلق سیما؛ محمد علی ملبوبی؛ اسلام مجیدی