نویسنده = ������������ ������ �������� ������
معیارهای طراحی مناطق تفرجگاهی پارک های ملی ایران نمونه مطالعاتی : تفرجگاه گلشن پارک ملی گلستان

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

هما ایرانی بهبهانی؛ مرجان محمد زاده؛ سید حامد میر کریمی