نویسنده = مهدی کلاهی
بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

مهدی کلاهی؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم خسروجری