نویسنده = ���������� �������� �������� ������������
مطالعه کار یولوژیک ماهیان Barbus capito , Barbus mursa و دو گروه از Capoeta capoeta شمال ایران

دوره 58، شماره 4، دی 1384

صفر پور علی دارستانی؛ امیر عباس بازیار لاکه؛ بهرام حسن زاده کیایی