نویسنده = ������������������ ��������
بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی

دوره 58، شماره 4، دی 1384

مریم داغستانی؛ هوشنگ سبحانی؛ محسن محسنی ساروی؛ محمد رضا مروی مهاجر