نویسنده = نعمت ا.. خراسانی
کاربرد مواد زاید جامد در تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

افسانه شهبازی؛ نعمت ا.. خراسانی؛ کاظم نصرتی


کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری

دوره 57، شماره 2، مهر 1383

نعمت ا.. خراسانی؛ افسانه شهبازی؛ مجید سرتاج؛ کاظم نصرتی