نویسنده = ���������������� ��������
بررسی سیتوژنتیکی گو نه‌هایی از جنس شبدر در استان فارس با بهره گیری از سیستم آنالیز تصویری

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

مهرناز ریاست؛ سیدمحسن حسام‌زاده؛ سارا صادقیان؛ احمد حاتمی


مطالعه فنولوژی چهار گونه مرتعی در پایگاه دهبید فارس

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

سارا صادقیان؛ محمد طیبی خرمی؛ سید حمید حبیبیان