نویسنده = ���������������� ������ ��������
مطالعه فنولوژی چهار گونه مرتعی در پایگاه دهبید فارس

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

سارا صادقیان؛ محمد طیبی خرمی؛ سید حمید حبیبیان