نویسنده = سودابه علی احمد کروری
مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

نوشین طغرایی؛ داود پارسا پژوه؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ سودابه علی احمد کروری