نویسنده = شاهی، علی نقی کریمی مزرعه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

حمیدرضا تقی یاری؛ داود پارسا پژوه؛ علی نقی کریمی مزرعه شاهی؛ سعید امیری