نویسنده = ������������������ ������ ������������ ����������