نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی اثر شدت چرای دام بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک درمرتع لار

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

سید اکبر جوادی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ سید جلیل علوی


بررسی و مطالعه جوانه زنی در گونه درمنه کوهی

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

سید اکبر جوادی؛ حسین آذرنیوند