نویسنده = �������������� �������� ����������
تولید داده های طولانی مدت دبی متوسط ماهانه(مطالعه موردی :رودخانه دز)

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

افشین اشرف زاده؛ مجید خلقی؛ سعید موسوی ندوشنی