نویسنده = �������������� ��������
شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس )

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

جلال محمودی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم عادلی؛ رامین رحمانی