نویسنده = کیایی، بهرام حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کار یولوژیک ماهیان Barbus capito , Barbus mursa و دو گروه از Capoeta capoeta شمال ایران

دوره 58، شماره 4، دی 1384

صفر پور علی دارستانی؛ امیر عباس بازیار لاکه؛ بهرام حسن زاده کیایی


2. بررسی بعضی ویژگی های بوم شناسی و زیست شناسی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب انزلی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

رحمت ندافی؛ باقر مجازی امیری؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیایی؛ اصغر عبدلی