نویسنده = ������������ ������
تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زایی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

غلامرضا زهتاییان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری