نویسنده = �������������� ������
بررسی غنای گونه ای در سه تیپ مختلف ژئومرفولوژیک دشت گمیشان

دوره 56، شماره 1، تیر 1382

مریم فروزنده؛ میرخالق ضیاتباراحمدی؛ رضا تمرتاش