نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی مراتع ییلاقی هزار جریب بهشهر

دوره 56، شماره 1، تیر 1382

مریم شکری؛ محمدعلی بهمنیار؛ محمدرضا طاطیان