نویسنده = فرهادی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی زمانی و مکانی چرا در البرز شرقی

دوره 56، شماره 1، تیر 1382

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرایی؛ محمدرضا مقدم؛ مرتضی فرهادی