نویسنده = ������������ ������������
GNP سبز و روش های محاسبه آن

دوره 56، شماره 1، تیر 1382

لطفعلی عاقلی؛ حسین صادقی