نویسنده = ������������������ ��������
بررسی اثر سن و رویشگاه بر روی خواص چوب صنوبر دلتوئیدس از جنبه کاغذ سازی

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

سعید مهدوی؛ مهدی فائزی پور؛ حسین رسالتی؛ حسین فامیلیان