نویسنده = ������������ ��������
بررسی تغییر ویژگی‌های مکانیکی کاغذ روزنامه در زاویه‌های مختلف

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

پیمان قبادی‌فر؛ سعید کاظمی‌نجفی؛ سعید مهدوی


بررسی اثر سن و رویشگاه بر روی خواص چوب صنوبر دلتوئیدس از جنبه کاغذ سازی

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

سعید مهدوی؛ مهدی فائزی پور؛ حسین رسالتی؛ حسین فامیلیان