نویسنده = ������ �������� ��������������
اثر لگد کوبی و چرای دام بر ویژگی های فیزیکی خاک و پوشش گیاهی مرتع

دوره 56، شماره 3، دی 1382

محمد رضاچایی چی؛ محسن محسنی ساروی؛ آرش ملکیان