نویسنده = ������������ �������� ������
بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر روی سه گونه مرتعی Avena barbata ,Agropyron intermedinm و Panicum antidotale

دوره 54، شماره 4، تیر 1380

غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذر نیوند؛ محمد مهدی شریفی کاشان