نویسنده = �������� �������� �������� ����������
بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری افت ها و راندمان تولید در صنعت تخته فیبر

دوره 54، شماره 4، تیر 1380

علی اکبر عنایتی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ مجید عزیزی