نویسنده = ������������ �������������� ����������
مقایسه روش های زمین آمار د ربرآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک و نیمه خشک جنوب شرقی ایران

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

محمد مهدوی؛ ابراهیم حسینی چگینی؛ سیما رحیمی بندر آبادی؛ محمد حسین مهدیان


تعیین دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش ترسیمی SCS در حوزه های آبخیز کوچک

دوره 54، شماره 4، تیر 1380

محمدرضا یزدانی؛ محمد مهدوی؛ ابراهیم حسینی چگینی