نویسنده = کاظم دوست حسینی
بررسی تاثیر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر خواص تخته تراشه ساخته شده از صنوبر

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

امید حسینایی؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی


بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی


بررسی اثر کندسوز کننده ها (مخلوط مونوآمونیم فسفات و بوراکس؛ مینالیت و پیرزوت) بر روی چوب افرا (Acer insigne Boiss)

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

علی نقی کریمی؛ سحاب حجازی؛ داوود پارساپژوه؛ کاظم دوست حسینی؛ ملیحه اختری


بررسی تانن پوست درختان توسکا و بلوط به روش اسپکتروفتومتری

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

جواد ترکمن؛ کاظم دوست حسینی؛ سیداحمد میرشکرایی


فعال سازی سطوح ذرات چوب و استفاده از اتصال دهنده های غیرمتداول در ساخت تخته خرده چوب

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری