نویسنده = سعید کاظمی نجفی
مقاومت به مواد شیمیایی مواد مرکب الیاف طبیعی- پلی اتیلن سنگین

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

مجید چهارمحالی؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی تجویدی


بررسی سرعت امواج اولتراسونیک و خواص مکانیکی در زوایای مختلف تخته خرده چوب

دوره 58، شماره 4، دی 1384

سعید کاظمی نجفی؛ علیرضا عباسی مرشت؛ قنبر ابراهیمی


بررسی خواص راستایی تخته خرده چوب به وسیله روش استاتیک واکوستیک

دوره 56، شماره 3، دی 1382

سعید کاظمی نجفی؛ ویچیتا بوکور؛ قنبر ابراهیمی