نویسنده = سعید امیری
بررسی تجارت داخلی چوب‌های صنوبر ایران

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

علی بیات‌کشکولی؛ سعید امیری؛ آرزو سلطانی؛ مهدی فائزی‌پور؛ کاظم دوست‌حسینی


بررسی وضعیت عرضه و تقاضای فراورده‌های کاغذی و راهکارهای بهبود آن

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

علی رفیقی؛ سعید امیری؛ علی‌اکبر عنایتی؛ محمدمهدی فائزی‌پور


مطالعه مکان‌یابی واحدهای صنایع چوب (تخته چندلا و روکش)

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

مجید عزیزی؛ سعید امیری؛ عزیز ا... معماریانی


بررسی وضعیت بازرگانی خارجی مبلمان در ایران

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

علی فتح‌اله زاده؛ سعید امیری؛ کاظم دوست‌حسینی؛ مهدی فائزی‌پور


بررسی بازار چوب‌های کم‌قطر( SDT )1 صنوبر و محصولات چوبی

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

علی بیات‌کشکولی؛ سعید امیری؛ مهدی فائزی‌پور؛ کاظم دوست‌حسینی


بررسی تاثیر مواد افزودنی و تزریق CO2 بر خواص کاربردی

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

آرش جمالی؛ کاظم دوست‌حسینی؛ مهدی فائزی‌پور؛ سعید امیری


بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

هادی رحمانی؛ سعید امیری؛ داود پارسا پژوه؛ علی رفیقی


تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

حمیدرضا تقی یاری؛ داود پارسا پژوه؛ علی نقی کریمی مزرعه شاهی؛ سعید امیری