نویسنده = ���������� ������ ��� ����������
بررسی نقش بعضی از عوامل محیطی بر روی خصوصیات کیفی نهال های راش

دوره 55، شماره 4، دی 1381

خسرو ثاقب طالبی؛ ژان – فیلیپ شوتز؛ گرگور آس