نویسنده = خسرو ثاقب طالبی
بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندان

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

علی شیخ الاسلامی؛ منوچهر نمیرانیان؛ خسرو ثاقب طالبی


تعیین اندازه سطح حفره تاج پوشش برای بهبود زادآوری طبیعی راش

دوره 56، شماره 1، تیر 1382

سیدرضا موسوی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ مسعود طبری؛ محمدرضا پورمجیدیان


بررسی نقش بعضی از عوامل محیطی بر روی خصوصیات کیفی نهال های راش

دوره 55، شماره 4، دی 1381

خسرو ثاقب طالبی؛ ژان – فیلیپ شوتز؛ گرگور آس