نویسنده = محمدرضا اختصاصی
بررسی کاربرد روش مدالوس به منظور ارائه یک مدل منطقه‌ای برای ارزیابی و تهیه نقشه بیابان‌زایی

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

عادل سپهر؛ مسعود معیری؛ محمدرضا اختصاصی؛ سمیه آقاجانی


ارزیابی روش‌های اندازه‌گیری زبری با زبری سنج میله‌ای، زنجیر

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

حمیدرضا عظیم‌زاده؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسینقلی رفاهی


اندازه‌گیری و تهیه نقشه جریان ماسه بادی به روش نصب تله‌های رسوبگیر

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

محمدرضا اختصاصی؛ محمدرضا دانشور؛ محمد ابوالقاسمی؛ سادات فیض‌نیا؛ محمدعلی صارمی‌نائینی


واسنجی مدل مدالوس به‌منظور ارائه یک مدل منطقه‌ای

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسن خسروی


منشاءیابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

هادی معماریان خلیل آباد؛ حسن احمدی؛ سید کاظم علوی پناه؛ محمدرضا اختصاصی


ارایه مدلی برای ارزیابی طرح های آبخیزداری

دوره 56، شماره 3، دی 1382

حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ جمال قدوسی؛ علی اکبر نظری سامانی


مطالعه تغییرات پتانسیل فرسایش پذیری بادی خاک در مقابل املاح مختلف به کمک دستگاه سنجش فرسایش بادی

دوره 56، شماره 1، تیر 1382

محمدرضا اختصاصی؛ محمد اخوان قالی باف؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمد حسن امتحانی


بررسی روش های کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن مطالعه موردی: منطقه بافق

دوره 55، شماره 3، مهر 1381

حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ سادات فیض نیا؛ محمدجواد قانعی بافقی


تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زایی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

غلامرضا زهتاییان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری