نویسنده = �������������������� ��������������
بررسی گیاه کنف در تهیه خمیر کاغذ

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379

مهدی فائزی پور؛ حیی همزه؛ سیداحمد میرشکرائی


اسیدولیزلیگنین کرافت پهن برگان در حضور نوکلئوفیل ها

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379

سیداحمد میرشکرائی؛ یاورنورمحمدی زیبا