نویسنده = علی نقی کریمی
بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی ( باگاس و کنف) در ساخت چند سازه های الیاف- پلی پروپیلن 1و2

دوره 57، شماره 2، مهر 1383

علی نقی کریمی؛ مهدی روحانی؛ داود پارساپژوه؛ قنبر ابراهیمی


ارزیابی ترکیبات شیمیاییکاه گندم‹خراسان›و مقایسه این ترکیبات در اجزای اصلی ساقه

دوره 56، شماره 3، دی 1382

احمد رضا سرائیان؛ علی نقی کریمی؛ احمد جهان لتیباری


بررسی اثر کندسوز کننده ها (مخلوط مونوآمونیم فسفات و بوراکس؛ مینالیت و پیرزوت) بر روی چوب افرا (Acer insigne Boiss)

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

علی نقی کریمی؛ سحاب حجازی؛ داوود پارساپژوه؛ کاظم دوست حسینی؛ ملیحه اختری


بررسی اثر دما بر تثبیت ماده حفاظتی سلکور در گونه راش ایرانی

دوره 54، شماره 3، خرداد 1380

علی نقی کریمی؛ مریم قربانی کوکنده