نویسنده = �������������� ����������
معرفی جنگل های بلوط در رویشگاه ارسباران

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380

فرشاد یزدیان؛ محمدرضا مروی مهاجر