نویسنده = �������������� �������� �������� ���������� ��������
بررسی فلورستیک و جغرافیای گیاهی پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380

محمد حسین ایران نژاد پاریزی؛ محمد زبیری؛ محمدرضا مروری مهاجر؛ محمد صانعی شریعت پناهی