نویسنده = منوچهر نمیرانیان
بررسی روش نمونه‌برداری فاصله‌ای چهارگوش در جنگل‌های زاگرس

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

رضا حسین‌حیدری؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری؛ هوشنگ سبحانی


بهینه‌سازی روش نمونه‌برداری شش درختی پرودان

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

آرزو سلطانی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان


بررسی الگوی مکانی درختان در جنگل‌های زاگرس

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

سیدیوسف عرفانی‌فرد؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان


بررسی ساختار مکانی و برآورد موجودی حجمی جنگل‌های خزری با استفاده از روش زمین آمار(geostatistics)

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

رضا اخوان؛ محمود زبیری؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ دنیل ماندالاز


بررسی قابلیت تصویر ماهواره لندست 7 برای تهیه نقشه گستره جنگل

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

امید رفیعیان؛ علی‌اصغر درویش‌صفت؛ منوچهر نمیرانیان


بررسی شکل ساقه درختان راش بر مبنای شاخص‌های اندازه ای و جنگل‌شناسی

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

محمد امینی؛ منوچهر نمیرانیان؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ داود پارساپژوه؛ روجا امینی


بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

مهدی کلاهی؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم خسروجری


بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندان

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

علی شیخ الاسلامی؛ منوچهر نمیرانیان؛ خسرو ثاقب طالبی


بررسی رابطه بین ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی طبیعی راش با عوامل رویشگاه(منطقه اسالم )

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

ایرج حسن زاد ناورودی؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری


بررسی تأثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی (اسالم)

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379

ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ منوچهر نمیرانیان؛ پیروز عزیزی