نویسنده = �������������������� ������ ��������
بررسی امکان جوهرزدایی کاغذهای روزنامه باطله و باطله اداری

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

مهدی فائزی‌پور؛ علی خلفی؛ سید احمد میرشکرایی؛ عبدالحسین لهراسبی؛ افشین پیرجانی


بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن

دوره 58، شماره 4، دی 1384

مهدی فائزی پور؛ علی خلفی؛ سید احمد میرشکرایی؛ موسی محمد نژاد؛ عبدالحسین لهراسبی


بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی


بررسی قابلیت اشباع خرده چوب ها در فرآیند خمیرسازی APMP (سودای سرد)

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380

سید احمد میرشکرایی؛ اصغر انوری