نویسنده = محمود عرب خدری
بررسی تاثیر آبرفت های نهشته شده با برخاستگاه متفاوت بر نفوذ پذیری شبکه های سنتی استحصال سیلاب

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

کورش کمالی؛ محمود عرب خدری؛ مهرداد اسفندیاری؛ منوچهر زرین کفش


مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

محمدرضا میرزایی؛ محمود عرب خدری؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی


اثر استحصال سیلاب در بندسارها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 55، شماره 4، دی 1381

امیرمحمدصالح آشوری نژاد؛ محمد جعفری؛ محمود عرب خدری؛ حسین آذرنیوند


آنالیز ناحیه ای رسوب معلق با استفاده از معادله رگرسیونی در حوزه آبخیز گرگانرود

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381

جواد وروانی؛ سادات فیض نیا؛ محمد مهدوی؛ محمود عرب خدری